สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง  เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนา ให้เกษตรกรอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน


เยี่ยมเยียนเกษตรกร ถอดองค์ความรู้ สู่การขยายผลในพื้นที่
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม เกษตรอำเภอบางบัวทอง มอบหมายให้ น.ส.จิราภรณ์ พกประทาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายกนกชัย เรืองฉ่าง และน.ส.สุดารัตน์ ผาสุกโก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อถอดองค์ความรู้ พ.ท.ไพรี จวงเจิม เกษตรกรผู้ปลูกบอนไซ และเป็นประธานชมรมบอนไซนนทบุรี ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำบอนไซกว่า 40 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลผู้มีองค์ความรู้เฉพาะ และองค์ความรู้นั้นสามารถนำมาต่อยอด ขยายผล ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง โดยได้ติดต่อเป็นวิทยากร ร่วมกันส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ,บอนไซ เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ในระยะยาว ให้แก่เกษตรกรในชุมชนเมืองรวมทั้งเกษตรกรทั่วไป ทั้งนี้ได้ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตรอื่นๆ พร้อมแนะนำตลาดเกษตรกรให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับดังกล่าว ณ บ้านเกษตรกร ผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  พ.ท.ไพรี จวงเจิม หมู่2 ตำบลบางคูรัด อำภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี