สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง  เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนา ให้เกษตรกรอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน
หน้าหลัก>กิจกรรม

อบรมเว็บไซต์..........
วันที่ 30 ตุลาคม 2462 น.ส.พรนิภา จิกแหล่ม เกษตรอำเภอบางบัวทอง มอบหมายให้ น.ส.จิราภรณ์ พกประทาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและ น.ส.สุดารัตน์ ผาสุกโก นักวิชากรรส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาเวบไซต์สำนักงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี โดยนางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ การอบรมผ่านการปฎิบัติจริง ตามมาตรฐานการจัดทำเวบไซต์ของภาครัฐ สอนโดยนายมาโนช ระรวยรส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมทีมงานกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี