สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง  เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนา ให้เกษตรกรอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน
หน้าหลัก > กิจกรรม
ประชุมสหกรณ์

นางสาวพรนิภา จิกแหล่ม เกษตรอำเภอบางบัวทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตรจำกัด โดยกลุ่มจังหวัดนนทบุรี ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี โดยเกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับกลุ่มสมาชิก ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ชุดที่ ๗