สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง

ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง ชั้น 1 

ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โทร. 0-2194-1108

โทรสาร 0-2194-1108