สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง  เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนา ให้เกษตรกรอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน
     
ตรวจสอบข้อมูลโครงการสนับสนุนนต้นทุนการผลิตให้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต2562/63(ไร่ละ 500 บาทไม่เกิน 20ไร่)
คู่มือการใช้งานระบบการบันทึกGAP2562ระดับอำเภอ
คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
รับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)ปี 2563
 
 
31 ต.ค. 62 เยี่ยมเยียนเกษตรกร ถอดองค์ความรู้ สู่การขยายผลในพื้นที่

30 ต.ค.62 อบรมเว็บไซต์........................25 ต.ค.62 ประชุมสหกรณ์.................

   
   
บุคคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอ
บางบัวทอง
 
 
     
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง โทร 0 2194 1108
เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
E-mail : kasetbbt@gmail.com
 
สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 1 พ.ย.62)
good hits